Regulament

pentru vizitatori

1. INTRO

Prezentul regulament de organizare și funcționare a centrului comercial Veranda Mall (denumit în continuare „Centrul Comercial”) stabilește regulile și condițiile generale ce trebuie respectate de către toți vizitatorii Centrului Comercial (prin vizitatori înțelegându-se toți consumatorii, clienții, persoanele ce accesează Centrul Comercial), cu scopul asigurării funcționării în condiții optime a operațiunilor comerciale și a utilizării cât mai eficiente și productive a facilitaților Centrului Comercial (în continuare, „Regulamentul”).

Centrul Comercial este situat în București, Str. Ziduri Moși nr. 23, sector 2, și este proprietatea privată a VERANDA OBOR S.A., o societate pe acțiuni, înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în București, str. Ziduri Moși nr. 23, Veranda Mall, Biroul 1, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/10838/2014, cod unic de înregistrare (CUI) 33599063 (denumită în continuare „Veranda” sau „Proprietarul”).

Accesul tuturor vizitatorilor în incinta Centrului Comercial (prin aceasta înțelegându-se toate zonele Centrului Comercial, inclusiv dar fără limitare la interiorul și exteriorul Centrului Comercial, parcarea Centrului Comercial, spațiile verzi, străzile și aleile pietonale ale Centrului Comercial), este permis doar în condițiile conformării la regulile incluse în prezentul Regulament.

Este imperios necesar ca prezentul Regulament să fie respectat cu strictețe pentru a permite Centrului Comercial să funcționeze în condiții plăcute și sigure, la parametri optimi, păstrând securitatea spațiilor, a persoanelor ce accesează Spațiul Comercial și a bunurilor acestora.

Atunci când în prezentul Regulament se face referire la Proprietar sau Veranda se va înțelege că se face referire și la entitatea care administrează Centrul Comercial pentru și în numele Proprietarului. Persoana responsabilă pentru Centrul Comercial, autorizată să dea declarații și să ia decizii în numele Proprietarului în sensul prezentului Regulament va fi managerul Centrului Comercial (denumit în continuare „Manager”).

NEWSLETTER

Abonează-te la newsletter pentru a descoperi cele mai avantajoase promoții,
reduceri și noutăți de la Veranda Mall.

2. DISPOZIȚII GENERALE

Vizitatorii au dreptul de utiliza facilitățile oferite de Centrul Comercial într-un mod cât mai adecvat activităților desfășurate în acesta, conform prezentului Regulament, legislației aplicabile, bunelor moravuri și liniștii publice, indicațiilor Managerului, ale personalului de securitate și ale pompierilor de serviciu.

Este interzisă afișarea, vânzarea, plasarea sau depozitarea oricăror bunuri, materiale sau obiecte în Centrul Comercial fără acordul anterior scris al Veranda. Vizitatorii sunt obligați să nu deranjeze ceilalți vizitatori, să nu încalce drepturile acestora în timp ce se află în Centrul Comercial. Veranda își rezervă dreptul de a-și selecta vizitatorii, de a le interzice accesul sau de a conduce în afara Centrului Comercial vizitatorii care nu respectă prezentul Regulament.

Centrul Comercial este supravegheat video, în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3. PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE

Centrul Comercial este deschis 12 (doisprezece) luni pe an, 7 (șapte) zile pe săptămână, cu excepția cazului în care există o decizie administrativă, o prevedere legală sau o decizie a Proprietarului în sens contrar.

Proprietarul are dreptul de a decide cu privire la orice modificări aduse orelor de deschidere a programului Centrului Comercial precum și orelor de program ale Centrului Comercial în anumite circumstanțe, precum în săptămânile care includ sărbători publice sau zile nelucrătoare suplimentare introduse prin lege.

Centrul Comercial este deschis de la orele 10.00 până la orele 22.00, excepție făcând programul anumitor spații comerciale din cadrul Centrului Comercial (spre exemplu, Carrefour, acesta fiind deschis de la 7.00 la 22.00).

Pentru mai multe informații privind programul magazinelor din Centrul Comercial, vă rugăm vizitați pagina https://verandamall.ro/contact/.

Atât programul de funcționare, cât și orice modificări aduse la acesta sunt în totalitate opozabile vizitatorilor, fiind interzis accesul acestora în afara orelor de program.

4. REGULI PRIVIND ACCESUL ȘI PREZENȚA ÎN CENTRUL COMERCIAL

Structura Centrului Comercial presupune spații închiriate (magazine, restaurante, fast food-uri), spații comune și spații de servicii.

Spațiile comune privesc intrările în Centrul Comercial, pasajele, străzile interioare și aleile din incinta Centrului Comercial, liftul, scările rulante, travelatoarele și lifturile pentru vizitatori, biroul de informații, toaletele publice și spațiile de recreere, zona de tip food-court, parcarea.

Spațiile de servicii includ, dar nu sunt limitate la, dispeceratul, birourile administrative ale Centrului Comercial, cabina de serviciu a liftului, camerele de control, camerele de curățenie, fațadele, acoperișurile, camerele de pază, ieșirile de incendiu, spațiul de depozitare al deșeurilor, spațiul utilizat pentru încărcarea și descărcarea mărfurilor. Intrarea în spațiile de servicii este strict interzisă, cu excepția ieșirilor de incendiu, acestea urmând a fi accesate în situații de urgență.

Modul de utilizare și accesarea spațiilor ce compun structura Centrului Comercial sunt stabilite de către Proprietar, la propria sa discreție, în funcție de circumstanțele ce pot fi relevante în cauză, și poate fi modficat oricând de acesta.

Accesul vizitatorilor în Centrul Comercial este permis prin cele trei intrări din Strada Ziduri Moși.

 

Accesul și prezența în Centrul Comercial

În incinta Centrului Comercial, se interzice desfășurarea oricărei activități periculoase pentru viață și sănătatea vizitatorilor, personalului și clienților Centrului Comercial.

Vor fi interzise în mod specific următoarele activități:

• emisia de zgomote prin diverse mijloace care aduc atingere ordinii și liniștii celorlalți vizitatori (inclusiv dar fără limitare la, strigăte, larmă, portavoce, difuzarea de muzică prin utilizarea de aparate radio, playere, etc.);

• consumul de băuturi alcoolice și fumatul în incinta Centrului Comercial, în afara spațiilor și a zonelor special amenajate pentru acest scop; în conformitate cu prevederile Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările și completările ulterioare, fumatul în interiorul Centrului Comercial este strict interzis;

• consumul de droguri, substanțe halucinogene în incinta Centrului Comercial;

• utilizarea focului deschis;

• prestarea de activități publicitare de orice fel sau de studiere a pieței (inclusiv dar fără limitare la împărțirea de fluturași, afișarea de materiale publicitare, efectuarea de studii de piață, intervievarea vizitatorilor, manifestațiile publice, etc.), fără aprobarea prealabilă scrisă a Managerului sau Proprietarului;

• activități contrare unui comportament decent sau care amenință ordinea publică;

• desfășurarea de vânzări ambulante, manifestații publice, organizarea de acțiuni caritabile, reprezentații artistice de orice fel, fără aprobarea prealabilă scrisă a Managerului sau a Proprietarului;

• organizarea de demonstrații, adunări, discursuri publice, propagandă politică sau religioasă, cerșitul, proteste, licitații, degustări, expoziții, improvizații, flashmoburi, jocuri sau orice alte evenimente destinate publicului, fără aprobarea prealabilă scrisă a Managerului sau a Proprietarului;

• înregistrarea audio și/sau video, respectiv fotografierea, fără aprobarea prealabilă scrisă a Managerului sau a Proprietarului;

• deteriorarea, vandalizarea sau distrugerea mobilierului, a elementelor de decor (inclusiv, dar fără limitare la bănci, coșuri de gunoi, etc.) și / sau a altor bunuri, echipamente sau elemente din incinta Centrului Comercial.

• accesarea sau rămânerea în Centrul Comercial înainte de deschiderea sau după închiderea programului de funcționare al Centrului Comercial;

• orice tip de activitate care poate aduce atingere și /sau prejudicia (inclusiv de imagine, pierderea profitului, etc.) Centrul(ui) Comercial, Proprietarul(ui), co-contractanții(lor) sau colaboratorii(lor) acestuia, promovarea concurenților Centrului Comercial, boicotarea activităților agenților economici prezenți în Centrul Comercial;

• lăsarea de către vizitatori a obiectelor personale nesupravegheate, indiferent de zona în care se află aceștia, Proprietarul nefiind răspunzător de deteriorarea și dispariția acestora, după caz;

• aruncarea de gunoaie, reziduuri, ambalaje de orice natură, mucuri de țigară în afara spațiilor special amenajate în acest sens.

 

De asemenea, în incinta Centrului Comercial este interzis accesul:

• persoanelor cu vârstă sub 14 (paisprezece) ani, neînsoțite de un adult;

• persoanelor ce dețin orice fel de armament, cu excepția personalului autorităților de stat sau personalului de pază autorizat, obiecte contondente, substanțe toxice, substanțe explozive sau iritante, lacrimogene, cu materiale sau substanțe inflamabile sau considerate a fi periculoase de legislația în vigoare;

• persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice, drogurilor, substanțelor halucinogene, etc.;

• vizitatorilor în spațiile de depozitare, dependințele sau spațiile tehnice din Centrul Comercial;

• cu biciclete, role, sănii, skateboard, segway, trotinete și alte mijloace de deplasare, cu excepția cărucioarelor pentru persoanele cu dizabilități sau a mijlocelor de deplasare a personalului autorităților de stat sau personalului de pază autorizat.

• cu animale, exceptând situația animalelor instruite să ghideze persoanele cu dizabilități sau câinilor de pază folosiți de serviciile de securitate și a cazului particular al spațiilor închiriate având ca activități vânzarea animalelor (animale de casă) și prestarea de servicii pentru animale (animale de casă).

• cu cărucioare Carrefour pe coridoarele Centrului Comercial, cu excepția zonelor în care este permis acest lucru;

• persoanelor cu o ținută indecentă, neadecvată, murdară, persoanelor care incită la violență sau promovează mesaje cu tente rasiste;

• cu mingi, bile și alte jocuri/jucării care pot perturba deplasarea în siguranță a celorlalți vizitatori.

Vizitatorii au obligația de a păstra curățenia în incinta Spațiului Comercial, deșeurile urmând a fi evacuate și depozitate în recipiente special alocate în acest scop, în conformitate cu reglementările în vigoare.

5. SECURITATE ȘI ALTE INSTRUCȚIUNI

Paza și securitatea în incinta Centrului Comercial va fi asigurată de către personalul de pază subcontractat pentru acest scop de către Proprietar. Serviciul de securitate aferent Centrului Comercial va fi asigurat inclusiv prin instalarea și observarea imaginilor captate prin intermediul camerelor de supraveghere.

Prin accesarea Centrului Comercial, sub rezerva respectării Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, vă exprimați acordul pentru utilizarea, de către Proprietar și a subcontractantilor acestuia a oricăror probe video necesare clarificării, soluționării și/sau dovedirii oricărui incident ce ar putea avea loc în Centrul Comercial.

Vizitatorii sunt obligați să respecte, în orice moment, orice indicație sau instrucțiune primită de la personalul de pază, pompieri, personalul Centrului Comercial. Este interzis accesul în zonele marcate cu „Accesul interzis / intrare interzisă / zona restricționată”, fără acordul Proprietarului sau a personalului de pază responsabil. În cazul intrării în aceste zone, contrar prevederii de mai sus, vizitatorul în cauză va fi responsabil pentru acoperirea prejudiciilor cauzate ca urmare a revizuirii alarmei (dacă va fi cazul).

Vizitatorii au obligația de a nu lăsa obiectele personale sau cele aflate sub paza lor nesupravegheate în Centrul Comercial, indiferent de zona în care se află. Vizitatorii acceptă și iau la cunoștință că Proprietarul nu este răspunzător pentru pierderea, furtul, distrugerea, deteriorarea acestor bunuri și/sau obiecte.

Personalul abilitat al Proprietarului poate solicita legitimarea anumitor vizitatori, prin sondaj:
(i) care pot perturba sau prejudicia activitatea Centrului Comercial și a celorlalți vizitatori,
(ii) care nu au o ținută, un comportament și/sau o atitudine decentă,
(iii) care pot aduce atingere intereselor comerciale ale Proprietarilor și a colaboratorilor săi, contrar prevederilor prezentului Regulament.

Pentru aceleași considerente, Societatea își rezervă dreptul de a restricționa sau de a interzice accesul anumitor persoane în Centrul Comercial, sub rezerva respectării dispozițiilor legale aplicabile.

6. SANCȚIUNI ÎN CAZUL NECONFORMĂRII LA PREVEDERILE PREZENTULUI REGULAMENT

Vizitatorii care cauzează daune, ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului Regulament, Centrului Comercial, Proprietarului, co-contractanților sau colaboratorilor acestuia, sub orice formă, prin acțiune, inacțiune sau omisiune, în mod direct sau indirect, vor acoperi integral respectivele prejudicii, inclusiv dar fără limitare la acoperirea costului reparării sau înlocuirii bunurilor deteriorate, acoperirea prejudiciului de imagine, respectiv vor atrage răspunderea civilă și / sau penală a celor vinovați, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Fără a aduce atingere prevederii de mai sus, în cazul nerespectării oricăreia dintre prevederile prezentului Regulament, Proprietarul își rezervă dreptul de a escorta către ieșire respectivii vizitatori și de a îndepărta imediat orice material și/sau obiect nociv, amenințător sau neconform prezentului Regulament și normele publice, pe cheltuiala făptuitorului. De asemenea, Proprietarul va sesiza autoritățile competente în cazul constatării unor acțiuni și/sau inacțiuni contrare prezentului Regulament, instrucțiunilor Proprietarului și prevederilor legale aplicabile.

Personalul care răspunde de securitate desemnat de Proprietar poate proceda în orice moment la controlarea tuturor vizitatorilor care utilizează oricare dintre zonele de serviciu cu acces interzis, controlarea bunurilor introduse sau scoase din zonele respective, precum și la controlul corporal, în cazuri justificate și conform prevederilor legale aplicabile.

7. PREVEDERI FINALE

Orice informații în legătură cu Centrul Comercial și spațiile din incinta acestuia pot fi obținute fie prin accesare paginii web a Centrului Comercial (https://verandamall.ro/), fie de la biroul de informații din cadrul Centrului Comercial.

Vă mulțumim că ați vizitat Veranda Mall și vă așteptăm curând!